Balkonger/loftgångar

Vanliga skador på balkonger och loftgångar är betongspjälkningar på undersidan, ofta i framkant på plattan, orsakade av armeringskorrosion. Ett annat problem är bom i överbetongen vilket innebär skiktning mellan konstruktionsbetongen och den överliggande finsatsen. Vid stålbalksbalkonger är rostande stålbalkar den vanligaste skadeorsaken.

När det gäller betongelementsräcken är det mycket vanligt med stora skador vid infästningspunkterna vilket innebär en stor säkerhetsrisk! Smidesräcken är ofta monterade på plattan vilket innebär att det kan bli stående vatten runt räckesstolparna. Detta medför kraftig korrosion och det är inte ovanligt att de är helt eller delvis avrostade.

Orsaken till att armering rostar i betongen beror på karbonatiseringen (försurningen) i betongen. Koldioxid tränger in i betongen, mest på betongplattans undersida och försurar betongen upp till ca 0,5 mm/år. När försurningen når armeringsjärnen förlorar de det naturliga rostskydd som basisk betong innebär. I kombination med fukt rostar armeringen och får en volymökning som spränger sönder betongen inifrån.

Samtliga balkonger byggda mellan 1940-1965 bör besiktigas av sakkunnig besiktningsman.